Het ongeval thuis

Een jongen van 10 valt van een ladder bij hem thuis. Zijn vader had goed gevonden dat hij er op klom, maar was vergeten dat een paar van de hogere sporten waren doorgerot. Het jongetje breekt een enkel en een been en blijft vanwege achterstand op school door het letsel en de revalidatie een jaartje extra in groep 3 zitten. Op latere leeftijd moet het enkelgewricht misschien worden vastgezet. Het gezin heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt advies gevraagd aan oom Jaap, die jurist is bij een thuiszorginstelling.

Op advies van oom Jaap wordt er alleen een beroep gedaan op de ongevallenverzekering maar niet op de aansprakelijkheidsverzekering. Volgens oom Jaap is er geen aansprakelijke partij anders dan de vader, en zijn aansprakelijkheid tegenover gezinsleden zou niet gedekt zijn.

Als na 10 jaar blijkt dat het enkelgewricht moet worden vastgezet, adviseert oom Jaap dat de vordering van vader op dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering is verjaard, ook als die wel dekking zou hebben gegeven. De verjaringstermijn onder verzekeringen is immers maar 3 jaar.

Wildeboer AVS zou anders hebben geadviseerd dan oom Jaap. Er was na het ongeval behoefte aan een belangenbehartiger met kennis van zowel het letselschaderecht als van het verzekeringsrecht. Een gespecialiseerde letselschade advocaat lost problemen op waar een ander ze niet herkent of laat zitten. Zo’n advocaat was in deze zaak niet aanwezig. Zonde toch?

Een medische fout

Een man overlijdt door een medische fout. Het ziekenhuis erkent aansprakelijkheid maar betwist gemotiveerd dat de weduwe en het achtergebleven minderjarige kind door het overlijden schade lijden. Hun belangenbehartiger heeft wegens gebrek aan kennis en creativiteit moeite om het ziekenhuis te corrigeren.

Bij de berekening van de overlijdensschade dient rekening te worden gehouden met de schade door vervangende opvang van het kind, daaronder begrepen schade door minder gaan werken van de weduwe. De hypothetische (mogelijke) carrière van de man dient bij de berekening in aanmerking te worden genomen, niet alleen maar de status quo in die carriere op het moment van overlijden. Er moet ook gekeken worden naar de (schadeverhogende) mogelijkheid dat het kind op latere leeftijd nog gaat studeren. Een tot uitkering gekomen levensverzekering behoeft op de berekende schade niet klakkeloos in mindering te worden gebracht.

Vond u bovenstaande mededelingen moeilijk te begrijpen? Voor de advocaten van Wildeboer AVS is het gesneden koek. Wij zorgen er voor dat zowel de schade van de weduwe als de schade van het kind adequaat vergoed worden.

Het arbeidsongeval

Een man werkt als zelfstandige in opdracht van een derde. Er ontstaat brand in de hal van de opdrachtgever. Zowel de zelfstandige als de eigen werknemers van de opdrachtgever lopen brandwonden op. De verzekeraar van de opdrachtgever vergoedt de schade van de eigen werknemers maar niet die van de zelfstandige. Het argument is dat de opdrachtgever tegenover de zelfstandige geen arbeidsregels heeft overtreden. Er is met de zelfstandige immers geen arbeidsovereenkomst. En bovendien heeft de zelfstandige eigen schuld aan zijn schade, vindt de verzekeraar. Hij moet dus zijn schade zelf maar dragen.

In deze zaak is niet het arbeidsrecht toepasselijk maar het gewone aansprakelijkheidsrecht. Dat recht wordt wel gekleurd en zelfs voor een deel ingevuld door het arbeidsrecht. Hoe dat precies werkt, kan alleen een juridisch deskundige belangenbehartiger vertellen. En wat de eigen schuld betreft: als eigen schuld inderdaad bestaat, waarom gebruikt de zelfstandige zijn eigen arbeidsongeschiktheidsuitkering niet om daarmee dan eerst de schade te compenseren die hij wegens die eigen schuld voor eigen rekening moet houden? De zelfstandige moet die uitkering niet te snel bij de wederpartij inleveren, alleen maar omdat de wederpartij een beroep doet op zogenaamde voordeelverrekening. Dat kost waarschijnlijk nodeloos geld.

Een letselschadezaak kan er op het eerste gezicht eenvoudig uitzien, maar als u een deskundige advocaat inhuurt, ziet u wat er misschien moeilijk aan is voordat de zaak moeilijk gaat worden. Kennis van zaken is van het grootste belang, uw belang. Doe u zelf niet te kort, kies uw belangenbehartiger kritisch en met zorg.

De whiplash

Een vrouw met twee jonge kinderen en een baan wordt in haar auto van achteren aangereden. Zij houdt aan de aanrijding nek- en hoofdpijnklachten over. Door haar klachten verliest zij haar baan en heeft zij hulp nodig bij de dagelijkse opvang van haar kinderen. De neuroloog die namens haar en de wederpartij een onafhankelijke expertise uitvoert, concludeert dat er op zijn vakgebied geen blijvende invaliditeit bestaat. De wederpartij wijst wegens gebrek aan letsel als gevolg van het ongeval de vordering van de vrouw tot schadevergoeding af.

Waar het mis kan zijn gegaan:

  • Is een neuroloog in deze zaak wel de juiste medisch deskundige?
  • Had er niet ook een pijnspecialist, verzekeringsarts of psychiater moeten worden ingeschakeld?
  • Was de medische vraagstelling adequaat, vooral ook op het gebied van het causaal (oorzakelijk) verband?
  • Heeft de deskundige bij het (trachten te) objectiveren van de klachten van de vrouw de juiste maatstaven gehanteerd?

Bij Wildeboer AVS gaat het niet mis. Ons kantoor heeft reeds talloze whiplash zaken gedaan en met de gebruikelijke verweren van verzekeraars worden korte metten gemaakt.

Regel direct en kosteloos een vrijblijvend gesprek